Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Lĩnh vực Thể dục thể thao
 • Lĩnh vực Du lịch
 • Lĩnh vực Gia đình
 • Lĩnh vực Văn hóa
 • TÌM THẤY 118 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  3
  cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  4
  cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  5
  6
  cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  7
  cấp Giấy phép phân loại phim
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  8
  Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  9
  Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  10

  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2023
  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2023